Privacyverklaring

Wij, stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland (GGZ Delfland), nemen jouw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Daarmee willen we voldoen aan de privacyregelgeving. Hoe we dit doen lees je in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens die jij via deze website, per brief en/of  per e-mail aan ons verstrekt door bijvoorbeeld te solliciteren naar een functie of opleidingsplaats (hierna: ‘functie’). We geven aan welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen. Wij raden je aan deze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Algemeen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij jouw bezoek aan onze website, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting GGZ Delfland, gevestigd in Delft (2612 GA) aan de St. Jorisweg 2 (KvK-nr: 27181317)

Soorten persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die jij gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals e-mailadres.
 2. Jouw bankrekeningnummer (voor de vergoeding van reiskosten die je maakt in verband met het sollicitatietraject, indien van toepassing en o.b.v. gemaakte afspraken).
 3. Gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders, voogden of verzorgers van jou als je minderjarig bent;
 4. Gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages
 5. Gegevens over de functie waarnaar je solliciteert.
 6. Gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige/laatste baan en gegevens over de beëindiging daarvan.
 7. Gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad en over de beëindiging daarvan.
 8. Andere door jou verstrekte of bekende gegevens met het oog op het vervullen van de functie.
 9. Door jou verstrekte foto’s.
 10. Andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • De beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen.
 • De afhandeling van de door jou in het kader van het sollicitatietraject gemaakte onkosten.
 • De interne controle en de bedrijfsbeveiliging.
 • De uitvoering of toepassing van een wet.

Verwerkingsgrondslag

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van (één of meerdere) van de onderstaande grondslagen:

 • De gegevens zijn nodig om te kunnen beslissen of wij een arbeidsovereenkomst met jou willen aangaan;
 • We hebben jouw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van jouw gegevens.

Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor jij de gegevens aan ons hebt verstrekt, tenzij wij hiervoor je toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Verstrekking aan derden

Het kan in sommige gevallen nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen, zoals aan een partij die namens ons gegevens verwerkt. Met deze partijen (zogeheten ‘verwerkers’) sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin o.m. wordt vastgelegd dat zij met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met de gegevens als GGZ Delfland, dat ze de gegevens goed beveiligen en wat er wordt gedaan in het geval van een datalek.

Voor het intern gebruik van persoonsgegevens geldt dat alleen medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken, hiertoe zijn geautoriseerd. Alleen zij hebben toegang tot de verschillende systemen die door GGZ Delfland worden gebruikt.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte
(“EER”).

Bewaren van jouw gegevens

Sollicitaties

Als wij na beoordeling van jouw sollicitatie besluiten om je niet uit te nodigen voor een gesprek, verwijderen wij jouw gegevens binnen 4 weken.

Indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en uit dit gesprek blijkt dat er in de toekomst geen dienstverband zal worden aangegaan, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens tot uiterlijk 2 weken na de proeftijd van de gekozen kandidaat.
Het kan echter zijn dat we jouw profiel graag in portefeuille houden voor een volgende vergelijkbare vacature. In dat geval ontvang je daarvoor een aparte toestemmingsvraag per e-mail. Als je jouw toestemming hiervoor geeft, zullen wij je gegevens gedurende twaalf maanden bewaren. Voor het verstrijken van deze termijn zal je opnieuw een e-mail ontvangen of je nog opgenomen wilt blijven in ons bestand. Als je hier niet op reageert of jouw toestemming intrekt, verwijderen we jouw gegevens binnen 2 weken uit onze database.

Wanneer je wél in dienst komt bij GGZ Delfland, worden de benodigde gegevens aan de afdeling Personeel en Organisatie gegeven om een arbeidsovereenkomst op te kunnen stellen. Er zal aan jou dan ook een privacyverklaring voor medewerkers beschikbaar worden gesteld.

Job alert

In iedere job alert e-mail staat een link waarmee jij je kunt uitschrijven van de job alert. Na uitschrijving verwijderen wij jouw gegeven binnen 4 weken.

Stel een vraag – contactformulier

Nadat we jouw vraag hebben beantwoord, verwijderen we jouw gegevens binnen 4 weken.

Jouw rechten

Je hebt op grond van de AVG het recht om inzage en een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen, indien jouw gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. Je hebt ook het recht om te verzoeken om beperking van een jou betreffende verwerking; om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking; en om jouw gegevens te laten overdragen. Als je een beroep wilt doen op jouw rechten, kun je contact opnemen met de afdeling Werving en Selectie: werving@ggz-delfland.nl. Als wij goede redenen hebben om jouw verzoek te weigeren, zullen wij toelichten waarom dit zo is.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Mocht je er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Wij plaatsen functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.